Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2019-03-14T11:53:57+01:00

Algemene voorwaarden

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

Algemeen

 1. Alle tussen Kynoloki en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaars van Kynoloki en men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.
 3. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij Kynoloki.
 4. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die u en/of uw hond (en) veroorzaken aan andere cursisten, instructeur en/of deelnemende honden. Deelname is derhalve geheel voor eigen risico. Controleer uw AVP- verzekering (= AansprakelijkheidsVerzekering Particulieren)
 5. De instructeur maakt mogelijk foto’s en/of videomateriaal en zal dit materiaal niet gebruiken, publiceren of verkopen voor zover de cursist kan worden herkend en niet zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan de training zonder de mondelinge toestemming van de cursist. 

Betalingscondities

    1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Kynoloki toegezonden kwitanties te geschieden binnen 8 (acht)              dagen na kwitantiedatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

 Cursus, Workshops, lezingen

 1. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de
  jaarplanning van de lessen.
 2. De cursisten dienen het cursusgeld te voldoen voor aanvang van
  de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot
  de les.
 3. Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus. Helaas wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq.
  dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze
  verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor
  het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
 5. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door
  de instructeur, wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.
 6. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van Kynoloki ingepast.
 7. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd,
  vervalt het recht op inhalen.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen zullen
  deze in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur ingehaald
  kunnen worden.
 9. We maken – uiteraard binnen de wettelijke kaders – gebruik van uw gegevens voor informatie vanuit onze eigen organisatie. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen geeft u automatisch toestemming om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. Heeft u hiertegen bezwaar? Geef dat dan bij ons aan, dan houden we daar rekening mee.

Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij Kynoloki  aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 2. Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is vervalt zijn / haar
  inschrijving. Er wordt in dit geval geen restitutie van het cursusgeld
  gegeven.
 3. Op het terrein van Kynoloki dienen de honden, behoudens op
  uitdrukkelijk verzoek van de instructeur, aangelijnd te zijn.
 4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
 5. Honden, welke een cursus en/of workshop ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
 6. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. In overleg met de instructeur(s) is het toegestaan dat de cursist andere
  personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 8. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 9. De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 10. De klant dient de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
 11. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur en de omgeving)
 12. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 13. Kynoloki wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 14. Als er op of binnen 50 meter van het eigen terrein van Kynoloki een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 15. Tijdens de cursussen is het niet toegestaan te bellen (uitzondering in overleg) roken of alcoholhoudende dranken te nuttigen.

Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het
  (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de eigenaars/instructeurs van Kynoloki.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige
  ervaringen van de instructeurs van Kynoloki.
 3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Kynoloki voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 4. Bij gedragsproblematiek, welke zo complex is en buiten onze expertise valt verwijzen wij zo nodig door naar dierenarts of geregistreerd gedragstherapeut.